Wat is Mater Interna?


Oorsprong

In 1996 werden voor het eerst alle internen van de derde graad onder de naam Mater Interna gegroepeerd. Toentertijd hoorde Mater Interna thuis onder de noemer studentenclub, waar haar werking geassimileerd bleef binnen het kader van een internaatscultuur.

Visie en revisie

Binnen de pedagogisch-dynamische context van onze huidige internaatscultuur en de ambitie een positieve leefgemeenschap op te bouwen op maat van jongeren, is Mater Interna nog steeds een logisch instrument voor het geleidelijk opgroeien tot verantwoordelijkheid. We laten jongeren van 17-18 jaar in hun zoektocht naar volwassenheid graag ervaren wat het is om zelfstandig te zijn, initiatief te nemen en engagementen aan te gaan. Daarom blijft Mater Interna een ondersteunende functie hebben binnen onze internaatswerking, maar los van het studentenclubgebeuren. De bestemming van de huidige Mater Interna werking is het opbouwen van een hechte vriendengroep met alle internen van de derde graad, dewelke de oudste inwoners van onze internaatsgemeenschap zijn. Internen formuleerden het motief voor de inhoudelijke revisie van Mater Interna in 2008-2009 als volgt : “Respect van de andere verkrijg je niet door angst te zaaien maar wel door zelf te tonen wat de inhoud van respect is”.

Mater Interna gaat dus om het organiseren van activiteiten met en door de internen van derde graad (meisjes en jongens), in overleg met studiemeesteropvoeders, de internaatsbeheerder en waar aangewezen met de schooldirectie van de Humaniora. De vier pijlers van Mater Interna zijn traditie met toekomst, vorm inclusief inhoud, discipline zonder dwang en levenslange kameraadschap. Voor haar werking hanteert zij een ordelijk overzichtelijke, gelijkvormig groepsbindende en kritisch kleurige methodiek, afgestemd op de eigentijdse leefwereld van de 17-18 jarige.

Mater Interna’s populatie en primus inter pares

Mater Interna bestaat uit alle internen van de derde graad. Bij de start van een nieuw internaatsschooljaar verwelkomen de ouderejaars (de zesdes) de nieuwkomers (de vijfdes) en vormt Mater Interna één groep, met alle meisjes en jongens binnen de derde graadsafdeling. Vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfverantwoordelijkheid zijn de belangrijkste waarden die deze groep verbindt.

Binnen de groep is er één spreekbuis van en voor Mater Interna’s ideeëngoed, de primus inter pares. Deze primus inter pares of de eerste onder gelijken is diegene die stijl vertoont in stoffelijke en zedelijke verzorging, keurig in kleding, woord en gebaar, die tucht verkrijgt, niet met harde hand, maar door middel van innerlijk en uiterlijk aanzien. Mater Interna is een groep jongeren die binnen de totale internaatsorganisatie op vrijwillige basis samenwerkt, zonder een gestructureerde presidiumwerking of toegewezen hiërarchische functies voor een bepaalde termijn. De primus inter pares wordt op het einde van het schooljaar door de groep verkozen en ingewijd op het afscheidsdiner. Hij of zij draagt als enige een lint, een materieel symbool voor de missie van de primus inter pares voor Mater Interna.

In de maand september verwelkomt Mater Interna een nieuw samengestelde groep internen op twee manieren. Op de eerste plaats wordt de verwelkoming van de groep nieuwe en oude internen op de derde graad gekoppeld aan een uitdagende groepsopdracht. Het internaatsteam voorziet een groepsactiviteit waarbij de nieuwe sociale samenstelling van Mater Interna beproefd wordt (1ste woensdagactiviteit – georganiseerd door het internaatsteam). Daarnaast wordt voor iedere nieuwe intern of intern van het vijfdejaar een oudere peter of meter verkozen, die hem of haar ondersteuning biedt op het vlak van leren & studeren, en vooral op het onafgebakend domein van het (internaats)leven.

Visualisatie van gedachtegoed met het wapenschild

Er werd een wapenschild ontworpen voor Mater Interna, waardoor op een creatieve manier vorm wordt gegeven aan haar inhoud. Het wapenschild heeft de vorm van het heraldisch Vlaams blazoen, horizontaal aan het hoofd en afgerond aan de voet. Rechtsboven hebben we de drie kleuren (rood, wit, groen) voor het wapenschild van onze derdegraad werking, schuins verdeeld van de rechterhoek boven naar de linkerhoek beneden. Het draagt het monogram van Mater Interna uitgevoerd in het zwart. Het monogram bestaat uit de letters V C F, die de beginletters zijn van Vivat, Crescat, Floreat, dooreengevlochten met de letters M I, de beginletters van de benaming van Mater Interna, gevolgd door een uitroepteken. Linksonder hebben we het silhouet van ‘Het Belfort van Aalst’ en de letters SJC, beginletters voor de naam van de school en aangehecht internaat, de thuishaven van Mater Interna. Linksboven en rechtsonder hebben we de kleuren blauw en geel, de kleuren van het Sint-Jozefsollege. In het blauwe luik staan een boek (eerst het studeren) en een trekzak (en dan de ontspanning) afgebeeld. In het gele luik zijn tenslotte de internaatsbel, de ‘Oiljsterse Ajoin’ en een riek (verbondenheid met West-Vlaanderen) afgebeeld.

Mater Interna is een groepering die kleur bekent door de beleving van solidariteit, innerlijkheid, waardigheid, met zorg en eerbied handelen en behandeld worden. Gezien de werking volledig gesteund is op inhoud en innerlijkheid heeft Mater Interna geen andere veruiterlijking nodig.

mater_interna

Samenzijn vieren door samen te zingen – de zangstonde

De hoofdbedoeling van het samen zingen is het samenzijn en het onschendbaar verbroederen vieren, van die kameraadschap genieten, en het elkaar (nog) beter leren kennen aan de hand van samenzang. De primus inter pares begeleidt deze zangstonde zonder interventie van externen, samen met de groep, en in samenspraak met de opvoeder. De liederen die gezongen worden zijn op voorhand bepaald, en de volgende passage wordt in rekening gebracht: “Het zingen in gemeenschap is ten allen tijde één der middelen om de kameraadschap te bevorderen en het samenzijn te vieren. Een drankje nuttigen is één van de ingrediënten van een zangstonde, maar allerminst de hoofdcomponent. Het sterkst kruidende ingrediënt is het lied, inclusief het collegelied.” Wat dit lied betreft, kwam Mater Interna na een lange zoektocht uit bij een oud collegelied. De oud-internen vanaf retorica 1996 zullen zich de woorden (en de melodie?) van dit internenlied zeker nog herinneren.

Er wordt in Aalst een jeugdig spel gespeeld
Het voorspel van het leven onverveeld;
Bij klokgeluid
De veren uit,
De gulden morgen in.
Wij bukken allen over boek en blad
En putten al wat er in ligt vervat.
Wij zingen al wandlend langs groene Denderkant
Ons lied klinkt van zee tot het Kempenland:
Wij loven het studeren
En vinden het zeer fijn. (Ja fijn!)
Wij zullen ’t nooit verleren
Hoe oud wij dan ook zijn.
Wel vrienden kijk eens rondom U
De schoonste dagen vlieden nu
Bewaar die diepe vreugd
In een eeuwige frisse jeugd.

Vergaderingen, het programma & de activiteiten

De internen van de derde graad organiseren op vrijwillige basis vergaderingen voor een dynamische werking van Mater Interna. Een Mater Interna episode, en dus ook haar programma, valt samen met een schooljaar. Volgende items worden op vergaderingen besproken, uitgewerkt en nadien besproken met de opvoeder en internaatsbeheerder:

1. Planning van woensdagavondactiviteiten op internaat (maand- en jaaroverzicht).

2. Sociaal engagement binnen en buiten de internaatswerking (organisatie van activiteiten voor andere leefgroepen).

3. Afscheidsdiner van de internen uit de retorica met verkiezing, voorstelling, overdracht en inwijding van de nieuwe primus inter pares.

Activiteiten die plaats vinden buiten de context van het internaat kunnen op initiatief van internen uit de derde graad ontstaan, maar worden dan niet georganiseerd onder de naam van Mater Interna en vallen bijgevolg ook niet onder de verantwoordelijkheid van de school of het internaat.

Historiek van Mater Interna’s Praesessen

1. 1996-1997 : Willemsen Frank
2. 1997-1998 : Verstraete Gilles
3. 1998-1999 : Vanthemsche Fiel
4. 1999-2000 : De Pesseroey Anton
5. 2000-2001 : Lembrechts Dieter
6. 2001-2002 : Vanoverberghe Mathieu
7. 2002-2003 : Coels Olivier
8. 2003-2004 : Eggermont Jonas
9. 2004-2005 : De Kimpe Thomas
10. 2005-2006 : Van Eeghem Flor
11. 2006-2007 : Leysen Jef
12. 2007-2008 : Mathieu Vancaillie
13. 2008-2009 : Emmanuel Verschueren

Historiek van Mater Interna’s Primi Inter Pares

-. 2008-2009 : Emmanuel Verschueren
-. 2009-2010 : Xavier Devos
-. 2010-2011 : Charles Leysen
-. 2011-2012 : Laura Devos
-. 2012-2013 : Louis Raes
-. 2013-2014 : Julien Creytens
-. 2014-2015 : Loïc De Wolf
-. 2015-2016 : Reinhard Van Essche
– 2016-2017 : Cyriel Cnockaert
– 2017-2018 : Bob Sanders

Print Friendly, PDF & Email