Overlegplatform


Het gemeenschappelijke doel van ouders, de school en het internaat is kinderen laten ontwikkelen en opgroeien tot gelukkige, zelfstandige personen. Alle partners in en rond opvoeding hebben elkaar hierbij nodig. Het Sint-Jozefscollege stimuleert binnen haar school- en internaatscultuur een open sfeer, en daarbij in het bijzonder participatie, inspraak en betrokkenheid. Daarom worden leerlingen, ouders, leerkrachten, studiemeesteropvoeders en directieleden betrokken bij het school- en internaatgebeuren.

In het overlegplatform voeren ouders, opvoeders en de internaatsbeheerder in alle openheid een dialoog omtrent het reilen en zeilen van het leven op internaat. Het gaat daarbij om een overlegcultuur : vragen stellen, antwoorden zoeken, eigen ideeën of nieuwe inzichten formuleren, goede aspecten van de werking stimuleren en openstaan voor ideeën, wensen & problemen. Want vernieuwing is de karakteristiek bij uitstek voor onze huidige maatschappij. Om samen te (leren) leven binnen een internaatsgemeenschap, is het belangrijk dat onze vertaling van deze vernieuwingen naar de jongeren en het gefundeerd inspelen op het innovatieve karakter van de maatschappij, loyaal, consequent en in overleg verloopt.

Een mooie verzameling ouders beslist jaarlijks op vrijwillige basis om in het overlegplatform te stappen. Er worden geen structuren of bevoegdheden opgelegd. Het gaat om een dialoog, waar we tijd voor nemen tijdens een vergadering die trimesterieel plaatsvindt. Daarbij krijgen de ouders vooraf het agenda toegestuurd met vermelding van te bespreken punten, alsook de vraag of er varia dienen besproken te worden.

Wie graag een punt ter bespreking voorlegt, kan contact opnemen met de internaatsbeheerder (e-mail: internaat@sjcaalst.be).

 

Print Friendly, PDF & Email